октомври 27, 2015

Обучения

WOW agency има удоволствието да Ви представи Бизнес обучения за лидери и служители

Обучения- концепция

Обучение- Програмите са съставени и реализирани въз основа на съвременни концепции за учене през опита, а не просто предаване на информация. Те включват реални бизнес казуси, трениране на уменията чрез бизнес симулации и практически задачи.

Целта им е участниците да осъзнават как могат да бъдат по-ефективни в ежедневната си работа, да развиват и обогатяват своите поведенчески модели.

Идентифициране и развитие на собствените  модели на поведение.

 обучения

        Обучение по продуктивност

Времето е най-оскъдния ресурс и ако не бъде управлявано, нищо друго не може да бъде упрвлявано

 П. Дракър

Предлагаме Ви обучение, в рамките на няколко часа, където всеки служител ще научи:

 • Каква е разликата между ефикасност и ефективност;
 • Как да управляваме времето си ефективно и да приоритизиране задачите си;
 • Как да запазим фокус върху важните неща;
 • Личен стил на продуктивност
 • Видове крадци на време
 • Как се целеполагане лесно
 • Организиране и подредба на работното място
 • Откриване на приоритети
 • Как да разчупим парадигмите в себе си и да създадем нови работни навици;
 • Как да комуникираме по-успешно

Примерна програма:

 • Теория и основни принципи
 • Тест за самооценка
 • Практически упражнения по групи
 • Сертификат за всеки един участник
 • Синтезирана информация- какво научихме.

Моделът на провеждане на обучението е „учене през опита“

Интерактивен подход

Разнообразява учебния подход към участниците, спомага за разгръщане на груповата динамика и прави учебния процес достъпен и практически ориентиран

 • Ролеви игри
 • Дебрифинг сесии и анализ на преживяното
 • Тестове и самооценка
 • Даване на обратна връзка
 • Поведенческо моделиране
 • Учебни филми
 • Резултатите от комбинацията на съответните видове активности са :
 • Поддържа участниците въвлечени и активни в процеса
 •  Позволява по–ефективно разбиране и продължително запомняне на учебния материал
 • Позволява анализ на собствения опит, себепознаване и себеразвитие
 • Достига до хора с различен стил на учене и възприемане

Ефективна комуникация

 • Понятие за ефективна комуникация
 •  Идентифициране на бариери/шумове при комуникация
 •  Стилове на комуникация, анализ и приложение
 •  Умение за слушане – активно слушане
 •  Елементи на невербалната комуникация
 •  Смисъл на отделни мимики и жестове, които можем да проследим
 •  Умението за слушане
 •  Рапорт – инструментът за ефективност

Презентационни умения

Основни принципи на успешната презентация.

 •  Типове презентации и подходи при тях
 •  Основни принципи при презентацията
 •  Елементи и структура на презентацията

Личен стил на презентатора

 •  Ефективно поведение по време на презентация
 •  Използване на пространството
 •  Използване на енергията на тялото (поза, жестове, мимики)
 •  Паравербална комуникация – сила, тон, модулация на гласа, паузи
 •  Взаимодействие с аудиторията – стимулиране на въпроси и дискусии
 •  Работа с визуални помощни средства

Емоционална  интелигентност

Умението да управляваме себе си

Работа със собствените нагласите

Себепознанието – стратегии за управление на собствените емоции

Мисловните нагласи, които ни пречат

Локус на контрол – ключът към мениджърската практика

Управление на стреса

Персонален SWOT Анализ

Обучение: Митове и герои на работното място

10 вида „отровни личности“ и техните прототипи.

Как да ги открием и как да живеем с тях в работата?

Да разберем „отровните поведения“ резултат или причина са напрежението в работната среда

(Лидерски поглед върху емпатията и отношенията в бизнес среда. Превaнтивни мерки при burnout и стрес. Човешката психопатология през призмата на различни видове личностни типове на работното място)

Видове отклонения в поведението на хората в работна среда и техните специфики. Неврози и психози, проявени като тревожни разстройства, депресивни състояния и др. подобни. Факторите, водещи до проявата им.

Възможно ли е ефективното съвместно съществуване? Подходящи поведения и подходи.

Обучение: Обратната връзка

(Обратната връзка като „подарък“ и мотивационен инструмент. Умението да я даваме и изкуството да я получаваме).

Постигане на разбиране за произода, засмисъла и стойността на обратната връзка.

Самооценка и управление на емоционалните моменти по време на предоставяне и получаване на обратна връзка.

От вредната (токсична) към мотивираща обратна връзка – структура, елементи и етапи на процеса.

Да се научим как да предоставяме обратна връзка по отношение на въпроси от критично значение.

Да се научим как да приемаме обратна връзка по отношение на въпроси от критично значение.

Обучение по Лидерство  и Мениджмънт

Дефиниране на понятията: мениджмънт и лидерство

Ролята на мениджъра

Управление чрез цели (MBO) – съвременния успешен модел на упраление

Ключовите мениджърски компетенции – стратегия, планиране, организация,  делегиране

Повишаване на увереността на участниците в техните способности като мениджъри

Работа в екип

Заедно, за едно – изкуството да работим в екип

Изучаване и разбиране на характеристики на всеки от етапите на жизнения цикъл на развитие на екипа

Определяне на подходящия лидерски стил за всеки етап

Разбиране относно въздействието на екипните роли и приложението им практиката

Самооценка и изследване на собствените предпочитания като член на екип

Бизнес комуникация

Особенности и значение на културните различия с интернациаонална среда

Ground Rules.

Особенности на различните култури.

Работа в интернациална среда.

 

Комуникационни умения и инструменти в корпоративна среда

Комуникация във виртуална среда. Инструменти, стратегии и най-добри практики.

 

Networking and Professionalism

Какво, къде, как. Етикет.

Усвояване на различни техники и най-добри практики, на нетуъркинга – да представим себе си и останалите, по най – добрия начин.

Продажбени умения –  пътят към успешната сделка

Елементи на целия процес на осъществяване на една продажба

Потготовката и основни правила при продажбите

Първият контакт с клиента – търговското обаждане

 Срещата с клиента

Търговската среща – анализ и ролята на невербалната комуникация

Техники за представяне на продукта

Справяне с възражения

Работа с трудни клиенти

Техники за затваряне на сделката

Търговска фуния и целеполагане

Коучинг

Коучингът – методология за подобряване на собственото представяне в живота, успешната реализаия и високи постижения в бизнеса.

Какво коучингът като подход  – въведение в най-разпространените модели.

Как коучинга помага за постигането на целите?

Инструменти на коучинга – умения за водене на разговор и задаване на въпроси.

Създаване на доверие и разбиране.

Умения и нива на слушане.

Коучинг срещу Директивен мениджърски стил.

Бизнес коучинг.

Фирма за тийм билдинг